หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับคนไทยในต่างประเทศ

ศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์  เปิดสอนหลักสูตร 3 ระดับ  คือ

1. ระดับประถมศึกษา

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารการสมัคร   (เอกสารสำเนาทุกแผ่น ให้เขียนสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ)

  1. สำเนาใบวุฒิเดิม (ป.6/ม.ต้น)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ไทย)
  3. สำเนาบัตรประชาชน(ไทย)
  4. สำเนาพาสปอร์ต
  5. สำเนาบัตรบัตรหรือเอกสารแสดงการพำนักในต่างประเทศ
  6. รูปถ่าย หน้าตรง
  7. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  เป็นต้น
  8. กรณีเทียบโอน ให้ส่งสำเนาวุฒิที่ใช้เทียบโอนมาด้วย

ระยะเวลาเรียน

ภาคเรียนที่ 1  เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม ถึง 11 ตุลาคม ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2  เปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน ถึง 1 เมษายน ของทุกปี

สื่อการเรียน/หนังสือเรียน ใช้สื่อการเรียนของ กศน.

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 4 ภาคเรียน (ตามแผนการเรียนที่กำหนด)  

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ที่

สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

1

ทักษะการเรียนรู้

5

-

5

-

5

4

2

ความรู้พื้นฐาน

12

8

16

12

20

16

3

การประกอบอาชีพ

8

-

8

-

8

4

4

ทักษะการดำเนินชีวิต

5

2

5

2

5

4

5

การพัฒนาสังคม

6

2

6

2

6

4

รวม

36

12

40

16

44

32

48 หน่วยกิต

56 หน่วยกิต

76 หน่วยกิต

 

ลงทะเบียน

14 หน่วยกิต

17 หน่วยกิต

23 หน่วยกิต

กิจกรรม กพช.

200 ชั่วโมง

200 ชั่วโมง

200 ชั่วโมง

สรุปจำนวนรายวิชา

15 รายวิชา

29 รายวิชา

37 รายวิชา

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ

การลงทะเบียนรายวิชา

        การลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาและตามจำนวนหน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียนดังนี้
       1. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วยกิต
       2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 17 หน่วยกิต
       3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 23 หน่วยกิต

แผนการลงทะเบียนเรียน

 

การวัดและประเมินผลรายวิชา 

สัดส่วนคะแนนของการวัดและประเมินผลรายวิชา  จาก 100 คะแนน

1.1. การวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน   สัดส่วน 60 คะแนน  ได้จาก

- แบบฝึกหัดและหรือการทดสอบย่อย        20 คะแนน

- บันทึกการเรียนรู้            20 คะแนน

-  รายงานหรือโครงงาน   20 คะแนน

1.2.  การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน  สัดส่วน 40 คะแนน

เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตร 

1.1. ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

1.2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

1.3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

2. เข้าร่วมกิจกรรม และผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

3. ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป

4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ( สอบ N Net) 

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ระดับประถมศึกษา

วิชาบังคับ

1.ทร11001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท11001 ภาษาไทย

3 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

4. พค11001 คณิตศาสตร์

5. พว11001 วิทยาศาสตร์

6. อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

7. อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ

8. อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่กิน

9. ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช11003 ศิลปศึกษา

12. สค11001 สังคมศึกษา

13. สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาบังคับ

1. ทร21001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท21001 ภาษาไทย

3. พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. พค21001 คณิตศาสตร์

5. พว21001 วิทยาศาสตร์

6. อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

7. อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

8.อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

9. ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช21003 ศิลปศึกษา

12. สค21001 สังคมศึกษา

13. สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

1. ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท31001 ภาษาไทย

3.พต31001 ภาษาอังกฤษ

4. พค31001 คณิตศาสตร์

5. พว31001 วิทยาศาสตร์

6. อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ

7. อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ

8. อช31003 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

9. ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช31003 ศิลปศึกษา

12. สค31001 สังคมศึกษา

13. สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

สื่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

1. ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท31001 ภาษาไทย

3.พต31001 ภาษาอังกฤษ

4. พค31001 คณิตศาสตร์

5. พว31001 วิทยาศาสตร์

6. อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ

7. อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ

8. อช31003 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

9. ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช31003 ศิลปศึกษา

12. สค31001 สังคมศึกษา

13. สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

 

วิชาเลือก

1. อช32007 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office)

2. MS.Office การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office)

3. ทร03039 การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ

4. พว32023 ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3

5. พว32023 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน 3

6. สค32029 ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3

7. สค32029 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3

8. ทช03026 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

9. ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ม.ปลาย

10. พค32003 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.ปลาย

11. พต33002 English for Survival ม.ปลาย

12. พต33003 english edutainment ม.ปลาย

13. พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ปลาย

14. พท32008 ประวัติวรรณคดี ม.ปลาย

15. พท32010 หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ ม.ปลาย

16. พท32017 การเขียนโครงการ ม.ปลาย

17. พว02011 สีและสีสังเคราะห์ ม.ปลาย

18. สค02015 อาเซียนศึกษา

19. อช02018 การขายการตลาด ม.ปลาย

20. พค32005 ความน่าจะเป็น ม.ปลาย

21. พค32022 เซตและการอ้างเหตุผล ม.ปลาย

สื่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาบังคับ

1. ทร21001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท21001 ภาษาไทย

3. พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. พค21001 คณิตศาสตร์

5. พว21001 วิทยาศาสตร์

6. อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

7. อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

8.อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

9. ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช21003 ศิลปศึกษา

12. สค21001 สังคมศึกษา

13. สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

วิชาเลือก

1. อช22007 การใช้อินเทอร์เน็ทในชีวิตประจำวัน

2. พว22002 ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2

3. พว22002 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน 2

4. สค22016 ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2

5. สค22016 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2

6. พค22002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ม.ต้น

7. พต23005 Reading1 (การอ่าน1) ม.ต้น

8. พต23006 Writing2 (การเขียน2) ม.ต้น

9. พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ ม.ต้น

10. พท23008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ 1 ม.ต้น

11. สค22007 บุคคลสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ม.ต้น

12. พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ ม.ต้น

สื่อการเรียนระดับประถมศึกษา

วิชาบังคับ

1.ทร11001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท11001 ภาษาไทย

3 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

4. พค11001 คณิตศาสตร์

5. พว11001 วิทยาศาสตร์

6. อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

7. อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ

8. อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่กิน

9. ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช11003 ศิลปศึกษา

12. สค11001 สังคมศึกษา

13. สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

วิชาเลือก

ต้องเรียนทุกวิชา ดังนี้

1. พว12010 ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1

2. พว12010 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

3. สค12021 ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1

4. สค12021 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1

5. พค12001 สมการ ประถมศึกษา

6. พค12005 การทำบัญชีอย่างง่าย ประถมศึกษา

7. พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น ประถมศึกษา

8. พท13003 ย่อความจำง่ายได้ประโยชน์ ประถม

9. พท13005 สำนวนพาสุขสันต์ ประถมศึกษา

10. สค12006 วีรบุรุษวีรสตรีไทย ประถมศึกษา

11. สค12009 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในภาคต่างๆ ประถมศึกษา