สื่อการเรียน

สื่อการเรียนระดับประถมศึกษา

วิชาบังคับ

1.ทร11001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท11001 ภาษาไทย

3 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

4. พค11001 คณิตศาสตร์

5. พว11001 วิทยาศาสตร์

6. อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

7. อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ

8. อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่กิน

9. ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช11003 ศิลปศึกษา

12. สค11001 สังคมศึกษา

13. สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

วิชาเลือก

ต้องเรียนทุกวิชา ดังนี้

1. พว12010 ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1

2. พว12010 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

3. สค12021 ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1

4. สค12021 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 1

5. พค12001 สมการ ประถมศึกษา

6. พค12005 การทำบัญชีอย่างง่าย ประถมศึกษา

7. พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น ประถมศึกษา

8. พท13003 ย่อความจำง่ายได้ประโยชน์ ประถม

9. พท13005 สำนวนพาสุขสันต์ ประถมศึกษา

10. สค12006 วีรบุรุษวีรสตรีไทย ประถมศึกษา

11. สค12009 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในภาคต่างๆ ประถมศึกษา

สื่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาบังคับ

1. ทร21001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท21001 ภาษาไทย

3. พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. พค21001 คณิตศาสตร์

5. พว21001 วิทยาศาสตร์

6. อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

7. อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

8.อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

9. ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช21003 ศิลปศึกษา

12. สค21001 สังคมศึกษา

13. สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

วิชาเลือก

1. อช22007 การใช้อินเทอร์เน็ทในชีวิตประจำวัน

2. พว22002 ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2

3. พว22002 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน 2

4. สค22016 ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2

5. สค22016 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2

6. พค22002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ม.ต้น

7. พต23005 Reading1 (การอ่าน1) ม.ต้น

8. พต23006 Writing2 (การเขียน2) ม.ต้น

9. พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ ม.ต้น

10. พท23008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ 1 ม.ต้น

11. สค22007 บุคคลสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ม.ต้น

12. พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ ม.ต้น

สื่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

1. ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท31001 ภาษาไทย

3.พต31001 ภาษาอังกฤษ

4. พค31001 คณิตศาสตร์

5. พว31001 วิทยาศาสตร์

6. อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ

7. อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ

8. อช31003 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

9. ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช31003 ศิลปศึกษา

12. สค31001 สังคมศึกษา

13. สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

 

วิชาเลือก

1. อช32007 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office)

2. MS.Office การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office)

3. ทร03039 การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ

4. พว32023 ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3

5. พว32023 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน 3

6. สค32029 ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3

7. สค32029 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3

8. ทช03026 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

9. ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ม.ปลาย

10. พค32003 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.ปลาย

11. พต33002 English for Survival ม.ปลาย

12. พต33003 english edutainment ม.ปลาย

13. พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ปลาย

14. พท32008 ประวัติวรรณคดี ม.ปลาย

15. พท32010 หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ ม.ปลาย

16. พท32017 การเขียนโครงการ ม.ปลาย

17. พว02011 สีและสีสังเคราะห์ ม.ปลาย

18. สค02015 อาเซียนศึกษา

19. อช02018 การขายการตลาด ม.ปลาย

20. พค32005 ความน่าจะเป็น ม.ปลาย

21. พค32022 เซตและการอ้างเหตุผล ม.ปลาย

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

1. ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท31001 ภาษาไทย

3.พต31001 ภาษาอังกฤษ

4. พค31001 คณิตศาสตร์

5. พว31001 วิทยาศาสตร์

6. อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ

7. อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ

8. อช31003 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

9. ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช31003 ศิลปศึกษา

12. สค31001 สังคมศึกษา

13. สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาบังคับ

1. ทร21001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท21001 ภาษาไทย

3. พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. พค21001 คณิตศาสตร์

5. พว21001 วิทยาศาสตร์

6. อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

7. อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

8.อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

9. ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช21003 ศิลปศึกษา

12. สค21001 สังคมศึกษา

13. สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ระดับประถมศึกษา

วิชาบังคับ

1.ทร11001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท11001 ภาษาไทย

3 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

4. พค11001 คณิตศาสตร์

5. พว11001 วิทยาศาสตร์

6. อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

7. อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ

8. อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่กิน

9. ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช11003 ศิลปศึกษา

12. สค11001 สังคมศึกษา

13. สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม