สื่อการเรียน

สื่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

1. ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท31001 ภาษาไทย

3.พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

4. พค31001 คณิตศาสตร์

5. พว31001 วิทยาศาสตร์

6. อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ (มี 3 ไฟล์ 1, 2, 3)

7. อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ

8. อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

9. ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช31003 ศิลปศึกษา

12. สค31001 สังคมศึกษา

13. สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

 

วิชาเลือก

1. ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

2. ทร02037 การเขียนโครงการวิจัย

3. พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรู้

4. พท32008 ประวัติวรรณคดี

5. พท32010 หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ

6. พท32017 การเขียนโครงการ

7. พต33002 English for Survival

8. พค33022 เซตและการอ้างเหตุผล (มี 4 ไฟล์ 1, 2, 4, 5, 6) *ไม่มีไฟล์เบอร์3*

9. พค32002 ช่วงและการแก้สมการ

10. พค32003 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

11. พค32005 ความน่าจะเป็น

12. พว32007 นิวเคลียร์และกัมมันตรังสี

13. พว02011 สีและสีสังเคราะห์

14. พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ

15. อช02007 หลักการเกษตรและอินทรีย์

16. อช02018 การขายและการตลาด

17. ทช02003 การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

18. ทช03026  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

19. ทช02009 สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค

20. สค32003 ประวัติประเทศมหาอำนาจ

21. พต33003 English Edutainment

22. สค32007 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

23. สค32009 กฎหมายลิขสิทธิ์

สื่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาบังคับ

1. ทร21001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท21001 ภาษาไทย

3. พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. พค21001 คณิตศาสตร์

5. พว21001 วิทยาศาสตร์

6. อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

7. อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

8.อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

9. ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช21003 ศิลปศึกษา

12. สค21001 สังคมศึกษา

13. สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

วิชาเลือก

1. พท22001 การทำหน้าที่พิธีกร

2. พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์

3. พท23008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์

4. พต23005 Reading

5. พต23006 Writing

6.พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ (มี 5 ไฟล์ 1, 2, 3, 4, 5)

7. พค22002 ความร้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

8. พค22003 การแปลงเรขาคณิต (มี 2 ไฟล์ 1, 2)

9. พว02002 เทคโนโลยีเครื่องกลและไฟฟ้า

10. พว02010 การเลือกซื้อและการเลือกใช้สารเคมี

11. พว02018 สภาวะโลกร้อน  แบบฝึกหัดโหลดได้ ที่นี่

12. ทช02006 เพศศึกษาสำหรับพ่อแม่กับลูกวัยรุ่น

13. ทช22001 ระบำ รำ ฟ้อน

14. สค.22007 บุคคลสำคัญทางศาสนา

15. สค22010 ชุมชนแห่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนระดับประถมศึกษา

วิชาบังคับ

1.ทร11001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท11001 ภาษาไทย

3 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

4. พค11001 คณิตศาสตร์

5. พว11001 วิทยาศาสตร์

6. อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

7. อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ

8. อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่กิน

9. ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช11003 ศิลปศึกษา

12. สค11001 สังคมศึกษา

13. สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

วิชาเลือก

ต้องเรียนทุกวิชา ดังนี้

1.พท13003 ย่อความ จำง่าย ได้ประโยชน์

2.พท13005 สำนวนภาษาพาสุขสันต์

3. พต12001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเบื้องต้น 

4. พค12001 สมการ

5. พค12005 การทำบัญชีอย่างง่าย

6. พว02003 พลังงานทดแทน

7. พว02006 ยาหม่อง ยาหม่องน้ำ และน้ำมันหอมระเหย

8. ทช02001 บัญชีชาวบ้าน

9. ทช12001 เอกลักษณ์ไทยกับนาฎศิลป์พื้นเมือง

10. สค12006 วีระบุรุษ/วีรสตรีไทยในประวัติศาสตร์

11. สค12009 การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีฯ