สื่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

1. ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท31001 ภาษาไทย

3.พต31001 ภาษาอังกฤษ

4. พค31001 คณิตศาสตร์

5. พว31001 วิทยาศาสตร์

6. อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ

7. อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ

8. อช31003 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

9. ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช31003 ศิลปศึกษา

12. สค31001 สังคมศึกษา

13. สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

 

วิชาเลือก

1. อช32007 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office)

2. MS.Office การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms.Office)

3. ทร03039 การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมือถือ

4. พว32023 ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3

5. พว32023 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน 3

6. สค32029 ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3

7. สค32029 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 3

8. ทช03026 คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

9. ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ม.ปลาย

10. พค32003 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ม.ปลาย

11. พต33002 English for Survival ม.ปลาย

12. พต33003 english edutainment ม.ปลาย

13. พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ปลาย

14. พท32008 ประวัติวรรณคดี ม.ปลาย

15. พท32010 หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ ม.ปลาย

16. พท32017 การเขียนโครงการ ม.ปลาย

17. พว02011 สีและสีสังเคราะห์ ม.ปลาย

18. สค02015 อาเซียนศึกษา

19. อช02018 การขายการตลาด ม.ปลาย

20. พค32005 ความน่าจะเป็น ม.ปลาย

21. พค32022 เซตและการอ้างเหตุผล ม.ปลาย


Print   Email