สื่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

1. ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท31001 ภาษาไทย

3.พต31001 ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม

4. พค31001 คณิตศาสตร์

5. พว31001 วิทยาศาสตร์

6. อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ (มี 3 ไฟล์ 1, 2, 3)

7. อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ

8. อช31003 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

9. ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช31003 ศิลปศึกษา

12. สค31001 สังคมศึกษา

13. สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

 

วิชาเลือก

1. ทร02006 โครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

2. ทร02037 การเขียนโครงการวิจัย

3. พท32006 การอ่านเพื่อการเรียนรู้

4. พท32008 ประวัติวรรณคดี

5. พท32010 หลักการใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จ

6. พท32017 การเขียนโครงการ

7. พต33002 English for Survival

8. พค33022 เซตและการอ้างเหตุผล (มี 4 ไฟล์ 1, 2, 4, 5, 6) *ไม่มีไฟล์เบอร์3*

9. พค32002 ช่วงและการแก้สมการ

10. พค32003 ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น

11. พค32005 ความน่าจะเป็น

12. พว32007 นิวเคลียร์และกัมมันตรังสี

13. พว02011 สีและสีสังเคราะห์

14. พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ

15. อช02007 หลักการเกษตรและอินทรีย์

16. อช02018 การขายและการตลาด

17. ทช02003 การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

18. ทช03026  คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

19. ทช02009 สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค

20. สค32003 ประวัติประเทศมหาอำนาจ

21. พต33003 English Edutainment

22. สค32007 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

23. สค32009 กฎหมายลิขสิทธิ์


Print   Email