กศน

ประกาศรับสมัครนักเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง (ระยะสั้น)

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น)

 • กำหนดการจัดการเรียนการสอน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศและมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น นั้น ศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลากรทุกท่าน จึงมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยงดการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนทุกกิจกรรม และยังไม่มีกำหนดวันเปิดเรียน

ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนและข้อมูลข่าวสารจากศูนย์การเรียนเป็นระยะ

 • หลักสูตรที่เปิดสอน

จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

เมื่อเรียนจบและสอบผ่านในแต่ละหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียนสามารถเลือกสมัครเรียนในระดับชั้นเรียนตามความสามารถทางภาษาของตนเอง

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่

 • หลักสูตรภาษานอร์เวย์เบื้องต้น สำหรับคนไทย
 • หลักสูตรภาษาไทย สำหรับคนนอร์เวย์/ต่างชาติ
 • หลักสูตรใบขับขี่นอร์เวย์(ภาคทฤษฎี)

หลักสูตรสำหรับเยาวชน

 • ภาษาไทยสำหรับสำหรับเด็กเล็ก
 • ภาษาไทย เตรียมทักษะเบื้องต้น ระดับ 1
 • ภาษาไทย เตรียมทักษะเบื้องต้น ระดับ 2
 • ภาษาไทย ฝึกอ่าน-ฝึกเขียน ระดับ 3
 • ภาษาไทย ฝึกอ่าน-ฝึกเขียน ระดับ 4
 • ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับ 5
 • ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับ6
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 • วันเปิด/ปิดภาคเรียน

ยังไม่มีกำหนด

 • ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

เวลาเรียนและการพัก

                   ชั่วโมงที่หนึ่ง   10.30 – 11.30                     

พักกลางวัน 11.30 - 12.00 

                   ชั่วโมงที่สอง   12.00 - 12.45                     

พักย่อย     12.45 - 13.00 

                   ชั่วโมงที่สาม   13.00 - 14.00 

เมืองที่เปิดการเรียนการสอน :  Halden, Moss, Sarpsborg

สถานที่จัดสอนเมือง Moss : โรงเรียน Verket skole, ที่อยู่   Osloveien 25, 1534 Moss

ข้อปฏิบัติที่ทางศูนย์การเรียนฯ  ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง

1.ขอความกรุณาดูแลให้นักเรียนไปโรงเรียนทุกครั้งและตรงต่อเวลา

2.ดูแลและตรวจสอบ ให้นักเรียนทำการบ้านหรือรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน

3.โทรศัพท์แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ กับครูประจำกลุ่มการเรียน ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในวันที่มีการจัดการเรียนการสอนได้

4.ดูแลจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ควรจะมีเสื้อผ้ามาไว้ให้เปลี่ยนด้วย

5.จัดเตรียมอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ให้แก่นักเรียน

6.ทำการรับ-ส่ง นักเรียนให้ตรงเวลา (ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนตามลำพังได้ )

         

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้ปกครอง

และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ก่อนเปิดเรียน

การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับคนไทยในต่างประเทศ

ศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์  เปิดสอนหลักสูตร 3 ระดับ  คือ

1. ระดับประถมศึกษา

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารการสมัคร   (เอกสารสำเนาทุกแผ่น ให้เขียนสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ)

 1. สำเนาใบวุฒิเดิม (ป.6/ม.ต้น)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ไทย)
 3. สำเนาบัตรประชาชน(ไทย)
 4. สำเนาพาสปอร์ต
 5. สำเนาบัตรบัตรหรือเอกสารแสดงการพำนักในต่างประเทศ
 6. รูปถ่าย หน้าตรง
 7. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  เป็นต้น
 8. กรณีเทียบโอน ให้ส่งสำเนาวุฒิที่ใช้เทียบโอนมาด้วย

ระยะเวลาเรียน

ภาคเรียนที่ 1  เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม ถึง 11 ตุลาคม ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2  เปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน ถึง 1 เมษายน ของทุกปี

สื่อการเรียน/หนังสือเรียน ใช้สื่อการเรียนของ กศน.

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 4 ภาคเรียน (ตามแผนการเรียนที่กำหนด)  

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ที่

สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

1

ทักษะการเรียนรู้

5

-

5

-

5

4

2

ความรู้พื้นฐาน

12

8

16

12

20

16

3

การประกอบอาชีพ

8

-

8

-

8

4

4

ทักษะการดำเนินชีวิต

5

2

5

2

5

4

5

การพัฒนาสังคม

6

2

6

2

6

4

รวม

36

12

40

16

44

32

48 หน่วยกิต

56 หน่วยกิต

76 หน่วยกิต

 

ลงทะเบียน

14 หน่วยกิต

17 หน่วยกิต

23 หน่วยกิต

กิจกรรม กพช.

200 ชั่วโมง

200 ชั่วโมง

200 ชั่วโมง

สรุปจำนวนรายวิชา

15 รายวิชา

29 รายวิชา

37 รายวิชา

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ

การลงทะเบียนรายวิชา

        การลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาและตามจำนวนหน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียนดังนี้
       1. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วยกิต
       2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 17 หน่วยกิต
       3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 23 หน่วยกิต

แผนการลงทะเบียนเรียน

 

การวัดและประเมินผลรายวิชา 

สัดส่วนคะแนนของการวัดและประเมินผลรายวิชา  จาก 100 คะแนน

1.1. การวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน   สัดส่วน 60 คะแนน  ได้จาก

- แบบฝึกหัดและหรือการทดสอบย่อย        20 คะแนน

- บันทึกการเรียนรู้            20 คะแนน

-  รายงานหรือโครงงาน   20 คะแนน

1.2.  การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน  สัดส่วน 40 คะแนน

เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตร 

1.1. ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

1.2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

1.3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

2. เข้าร่วมกิจกรรม และผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

3. ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป

4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ( สอบ N Net) 

ข้อมูลทั่วไป

 ชื่อศูนย์การเรียน   “ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์”

หัวหน้าศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์   คือ นางทัศนา จันทรศร

ความเป็นมา

ในปี 2551 คณะครูสองภาษา ครูอาสาสมัครคนไทย ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยเหลือ นักเรียนและเยาวชนไทยในด้านการเรียน   

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็น   ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์ ภายใต้การควบคุมดูแล ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศกร.กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ได้มีการดำเนินการจัดการศึกษา ส่งเสริม พัฒนาและประสานงานร่วมมือกับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์  (THAI/  NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING)  และเมื่อปี 2553 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาพันธ์ครูสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป  

จุดมุ่งหมาย

           เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

พันธกิจ

1.จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์

2.ยกระดับการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับเด็ก เยาวชนคนไทย ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนชาวต่างชาติ

3.ปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรักและความผูกพันต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประเทศไทย

อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนชุมชนในต่างประเทศ

ศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์ได้กำหนดอัตลักษณ์ คือ

"รู้พูดอ่านเขียน รักเรียนภาษาไทย รู้รักษ์และร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยในต่างแดน"

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ระดับประถมศึกษา

วิชาบังคับ

1.ทร11001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท11001 ภาษาไทย

3 พต11001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

4. พค11001 คณิตศาสตร์

5. พว11001 วิทยาศาสตร์

6. อช11001 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

7. อช11002 ทักษะการประกอบอาชีพ

8. อช11003 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่กิน

9. ทช11001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช11002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช11003 ศิลปศึกษา

12. สค11001 สังคมศึกษา

13. สค11002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค11003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาบังคับ

1. ทร21001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท21001 ภาษาไทย

3. พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. พค21001 คณิตศาสตร์

5. พว21001 วิทยาศาสตร์

6. อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

7. อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

8.อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

9. ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช21003 ศิลปศึกษา

12. สค21001 สังคมศึกษา

13. สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

เอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

1. ทร31001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท31001 ภาษาไทย

3.พต31001 ภาษาอังกฤษ

4. พค31001 คณิตศาสตร์

5. พว31001 วิทยาศาสตร์

6. อช31001 ช่องทางการขยายอาชีพ

7. อช31002 ทักษะการขยายอาชีพ

8. อช31003 การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

9. ทช31001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช31002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช31003 ศิลปศึกษา

12. สค31001 สังคมศึกษา

13. สค31002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค31003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564

คำขวัญวันครู ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันครู ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ มกราคมของทุกปี

จุดประสงค์ในการมีวันครูนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ