ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ กศน.

Thai-skoles info på Norsk

KSN EngTHAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING

Foreningen ble stiftet i 2008 for å hjelpe thailandsk ungdom i Norge med å bevare sin ferdighet i morsmålet og tilknytningen til opprinnelseslandets kultur. Initiativtakerne var en gruppe yrkesaktive tospråklige lærere, og andre thailendere med lærerbakgrunn. Året etter resulterte foreningens arbeid i opprettelsen av Thai senter for frivillig utdanning utenfor skolesystemet i Østfold, Norge, med godkjenning fra Thailands Ministry of Education. Det nye senteret samarbeider tett med språk- og kulturforeningen, og ble i 2010 medlem i Det europeiske forbundet for thailandske språk- og kulturlærere.

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน


สถานที่เรียน :
Sandesundsveien skole,Sandesundsveien 53, 1724 Sarpsborg, Norway เปิดทำการเรียนการสอน ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 11.00 – 14.00 น.

 

 

ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

เมื่อปีการศึกษา 2551 คณะครูสองภาษา ครูอาสาได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน เยาวชนไทย
ในด้านการเรียน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็น ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์
ซึ่งอยู่ในภายใต้การควบคุม ดูแลของศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบัน ศกร.กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์ ได้มีการดำเนินการจัดการศึกษาส่งเสริมพัฒนาและประสานงานร่วมมือกับ สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย - นอร์เวย์ (THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING

แนะนำศูนย์ กศน. เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์

ศูนย์การเรียนการ ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์
(ศกร.กศน.เขตเอิสทโฟลท์ ประเทศนอร์เวย์)

logo

THAILAND NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION LEARNING CENTRE.
ØSTFOLD,NORWAY

 

THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING / Thailand NFE Learning Centre, Østfold, Norway
Postadresse: Postboks 775 Krapfoss, 1509 Moss, Norway
Organisasjonsnr: 994 598 155 / Bankkonto: 6120 05 75171 / Vipps: 117621
© Web-Site by: Nong Goi
Template By enginetemplates | Powered by Joomla!