หลักสูตร

การวัดและการประเมินผลการเรียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

กรอบการวัดและประเมินผล

1. การวัดและประเมินผลรายวิชา

2. การประเมินคุณธรรม

3. การประเมินกิจกรรม กพช.

4. การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช)

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคืออะไร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ กพช. หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาเป็นผู้รู้จักคิด รู้จักทำ เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยนักศึกษาสามารถเลือกทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความสนใจ หรือความถนัด เน้นการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถี ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่ละระดับการศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมแล้วไม่น้อย กว่า 200 ชั่วโมง โดยมีขอบข่ายเนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

ปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผล

ปรับเกฑ์การวัดและการประเมินผลและการกำหนดระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ขอให้นักศึกษาทุกท่านอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม

หากมีข้อสงสัย สอบถามมาได้ที่  (+47) 99 85 32 86 

หรือที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาระการเรียนรู้

การจัดการศึกษาแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน (2 ปีการศึกษา) ยกเว้นกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนทั้งนี้ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน

คุณสมบัติ และหลักฐานในการสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ

ในการสมัครเป็นนักศึกษา กศน. ทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติของนักศึกษา ดังนี้

1. ระดับประถมศึกษา

  1. มีสัญชาติไทย
  2. เป็นผู้ที่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตาม พ...ประถมศึกษา หรือเป็นผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาภาคเรียนปกติหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นตามกฎกระทรวง
  3. ไม่จำกัดพื้นฐานความรู้

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.มีสัญชาติไทยหรือมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิดในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าสถานศึกษา พ..2535
         2.
สอบได้วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

2.1 ประถมศึกษาปีที่ 6 (.6)
2.2
ประโยคประถมศึกษาตอนต้น (.7)
2.3
การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3
2.4
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับประถมศึกษา
2.5
วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พศ.2521
2.6 ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสิทธิบางอย่าง
2.7 ใบรับรองวุฒิการสอบเทียบความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เพื่อสิทธิบางอย่าง
2.8 เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศ ระดับชั้น(เกรด) การศึกษาอย่างน้อยปีที่ 7
2.9 สอบได้ระดับชั้น(เกรด) การศึกษาอย่างน้อยปีที่ 7
2.10 ผู้สอบตกชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
สำหรับพระภิกษุ สามเณรที่จะสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็นไปตามที่มหาเถรสมาคมกำหนด

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         1.
มีสัญชาติไทยหรือมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานวันเดือนปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าสถานศึกษา พ.. 2535

2.สอบได้วุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

2.1 ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (..3)
2.2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (.3)
2.3
การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 4
2.4
จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2.5
เปรียญธรรม 3 ประโยค
2.6
วุฒิอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.. 2521
2.7
เคยศึกษาหลักสูตรต่างประเทศ ระดับชั้น (เกรด) การศึกษาปีที่ 10 หรือสอบได้ระดับชั้น (เกรด) การศึกษาอย่างน้อยปีที่ 10
สำหรับพระภิกษุ สามเณรที่จะสมัครเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็นไปตามที่มหาเถรสมาคมกำหนด

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา      หลักฐานในการสมัครเรียน

1. ใบสมัครการเป็นนักศึกษา
2.
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3.
สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. หนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5.
รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 3 รูป ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
6.
สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส ฯลฯ(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
7.
เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง