กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช)

 

มีความจำเป็นอย่างไร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 200ชั่วโมงในแต่ละระดับ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีดังนี้

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา และความมีเหตุผล
 2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนา ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทำให้เกิดความรู้สึกผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม

องค์ประกอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   ประกอบด้วย

1. ความรู้พื้นฐาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีขอบข่ายเนื้อหาเกี่ยวกับ

 • โครงสร้างและประโยชน์ของ กพช.
 • แนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
 • กระบวนการกลุ่ม
 • กระบวนการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
 • การประสานเครือข่าย
 • การเป็นผู้นำ ผู้ตาม
 • การวางแผน และประโยชน์ของการวางแผน
 • มนุษยสัมพันธ์
 • การเขียนโครงการ

2. กิจกรรมโครงการ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน และต้องพิจารณาในประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

 • ประโยชน์ที่ตนเอง ครอบครัวได้รับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้าง/พัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตให้ตนเอง / ครอบครัวอยู่ได้อย่างมีความสุข
 • การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและครอบครัว เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วผู้เรียนและครอบครัวเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือ
 • การใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน มีการประสานงาน ความรับผิดชอบ เสียสละ และจิตบริการ  
 • ความเหมาะสมในการใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามโครงการ
 • ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ ได้แก่ ความรู้ แหล่งข้อมูล วัสดุ งบประมาณและการเลือกใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ประหยัด
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและครอบครัว

2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และพิจารณาในประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

 • ประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะได้รับหรือบริการที่ช่วยเสริม หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และอื่นๆ ที่ตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ  
 • การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วคนในชุมชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือ ทั้งด้านความคิด แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้กระบวนกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน เสียสละ จิตบริการตามวิถีประชาธิปไตย
 • การใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมโครงงานที่นำเสนอ 
 • ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการจัดกิจกรรม เช่น บุคคลากร วัสดุ งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นไปอย่างประหยัด และประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการคิดสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์และทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้เรียนลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (แบบ กพช 1)

2. ผู้เรียนดำเนินการตามโครงการ พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม หรือการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล

3. ผู้เรียนจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ

เกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิบัติโครงการไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

2. โครงการต้องบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีชิ้นงาน ร่องรอย และหรือเอกสารรายงาน

3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70 จึงจะถือว่า ผ่าน

ใบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แบบฟอร์มต่างๆ

**ตัวอย่างการทำ กพช ดูได้ ที่นี่**


Print   Email