การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับคนไทยในต่างประเทศ

ศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์  เปิดสอนหลักสูตร 3 ระดับ  คือ

1. ระดับประถมศึกษา

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารการสมัคร   (เอกสารสำเนาทุกแผ่น ให้เขียนสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ)

  1. สำเนาใบวุฒิเดิม (ป.6/ม.ต้น)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ไทย)
  3. สำเนาบัตรประชาชน(ไทย)
  4. สำเนาพาสปอร์ต
  5. สำเนาบัตรบัตรหรือเอกสารแสดงการพำนักในต่างประเทศ
  6. รูปถ่าย หน้าตรง
  7. เอกสารอื่นๆ ถ้ามี  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  เป็นต้น
  8. กรณีเทียบโอน ให้ส่งสำเนาวุฒิที่ใช้เทียบโอนมาด้วย

ระยะเวลาเรียน

ภาคเรียนที่ 1  เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม ถึง 11 ตุลาคม ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2  เปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน ถึง 1 เมษายน ของทุกปี

สื่อการเรียน/หนังสือเรียน ใช้สื่อการเรียนของ กศน.

ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 4 ภาคเรียน (ตามแผนการเรียนที่กำหนด)  

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ที่

สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิต

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

วิชาบังคับ

วิชาเลือก

1

ทักษะการเรียนรู้

5

-

5

-

5

4

2

ความรู้พื้นฐาน

12

8

16

12

20

16

3

การประกอบอาชีพ

8

-

8

-

8

4

4

ทักษะการดำเนินชีวิต

5

2

5

2

5

4

5

การพัฒนาสังคม

6

2

6

2

6

4

รวม

36

12

40

16

44

32

48 หน่วยกิต

56 หน่วยกิต

76 หน่วยกิต

 

ลงทะเบียน

14 หน่วยกิต

17 หน่วยกิต

23 หน่วยกิต

กิจกรรม กพช.

200 ชั่วโมง

200 ชั่วโมง

200 ชั่วโมง

สรุปจำนวนรายวิชา

15 รายวิชา

29 รายวิชา

37 รายวิชา

สำหรับคนไทยในต่างประเทศ

การลงทะเบียนรายวิชา

        การลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ให้ลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชาและตามจำนวนหน่วยกิต ในแต่ละภาคเรียนดังนี้
       1. ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 14 หน่วยกิต
       2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 17 หน่วยกิต
       3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต ให้ลงทะเบียนเรียนได้ภาคเรียนละไม่เกิน 23 หน่วยกิต

แผนการลงทะเบียนเรียน

 

การวัดและประเมินผลรายวิชา 

สัดส่วนคะแนนของการวัดและประเมินผลรายวิชา  จาก 100 คะแนน

1.1. การวัดและประเมินผลระหว่างภาคเรียน   สัดส่วน 60 คะแนน  ได้จาก

- แบบฝึกหัดและหรือการทดสอบย่อย        20 คะแนน

- บันทึกการเรียนรู้            20 คะแนน

-  รายงานหรือโครงงาน   20 คะแนน

1.2.  การวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน  สัดส่วน 40 คะแนน

เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตร 

1.1. ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

1.2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต

1.3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต

2. เข้าร่วมกิจกรรม และผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

3. ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป

4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ( สอบ N Net) 


Print   Email