ข้อมูลทั่วไป

 ชื่อศูนย์การเรียน   “ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์”

หัวหน้าศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์   คือ นางทัศนา จันทรศร

ความเป็นมา

ในปี 2551 คณะครูสองภาษา ครูอาสาสมัครคนไทย ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง โครงการภาษาและวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อช่วยเหลือ นักเรียนและเยาวชนไทยในด้านการเรียน   

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็น   ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์ ภายใต้การควบคุมดูแล ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศกร.กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ได้มีการดำเนินการจัดการศึกษา ส่งเสริม พัฒนาและประสานงานร่วมมือกับสมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์  (THAI/  NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING)  และเมื่อปี 2553 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับสมาพันธ์ครูสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป  

จุดมุ่งหมาย

           เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์ ได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

พันธกิจ

1.จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์

2.ยกระดับการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้กับเด็ก เยาวชนคนไทย ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนชาวต่างชาติ

3.ปลูกฝังให้คนไทยเกิดความรักและความผูกพันต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประเทศไทย

อัตลักษณ์ของศูนย์การเรียนชุมชนในต่างประเทศ

ศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์ได้กำหนดอัตลักษณ์ คือ

"รู้พูดอ่านเขียน รักเรียนภาษาไทย รู้รักษ์และร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยในต่างแดน"


Print   Email