สื่อการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วิชาบังคับ

1. ทร21001 ทักษะการเรียนรู้

2. พท21001 ภาษาไทย

3. พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

4. พค21001 คณิตศาสตร์

5. พว21001 วิทยาศาสตร์

6. อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

7. อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ

8.อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

9. ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง

10. ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา

11. ทช21003 ศิลปศึกษา

12. สค21001 สังคมศึกษา

13. สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง

14. สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

วิชาเลือก

1. อช22007 การใช้อินเทอร์เน็ทในชีวิตประจำวัน

2. พว22002 ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2

3. พว22002 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้า ในชีวิตประจำวัน 2

4. สค22016 ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2

5. สค22016 สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดวิชาการเงินเพื่อชีวิต 2

6. พค22002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ม.ต้น

7. พต23005 Reading1 (การอ่าน1) ม.ต้น

8. พต23006 Writing2 (การเขียน2) ม.ต้น

9. พท22003 บันทึกไว้ได้ประโยชน์ ม.ต้น

10. พท23008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสร้างมนุษยสัมพันธ์ 1 ม.ต้น

11. สค22007 บุคคลสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ ม.ต้น

12. พค22001 สมการ อสมการและระบบสมการ ม.ต้น


Print   Email