หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น)

 • กำหนดการจัดการเรียนการสอน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศและมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น นั้น ศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลากรทุกท่าน จึงมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยงดการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนทุกกิจกรรม และยังไม่มีกำหนดวันเปิดเรียน

ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเรียนและข้อมูลข่าวสารจากศูนย์การเรียนเป็นระยะ

 • หลักสูตรที่เปิดสอน

จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรภาษาไทยพื้นฐานสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

เมื่อเรียนจบและสอบผ่านในแต่ละหลักสูตรได้รับวุฒิบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เรียนสามารถเลือกสมัครเรียนในระดับชั้นเรียนตามความสามารถทางภาษาของตนเอง

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่

 • หลักสูตรภาษานอร์เวย์เบื้องต้น สำหรับคนไทย
 • หลักสูตรภาษาไทย สำหรับคนนอร์เวย์/ต่างชาติ
 • หลักสูตรใบขับขี่นอร์เวย์(ภาคทฤษฎี)

หลักสูตรสำหรับเยาวชน

 • ภาษาไทยสำหรับสำหรับเด็กเล็ก
 • ภาษาไทย เตรียมทักษะเบื้องต้น ระดับ 1
 • ภาษาไทย เตรียมทักษะเบื้องต้น ระดับ 2
 • ภาษาไทย ฝึกอ่าน-ฝึกเขียน ระดับ 3
 • ภาษาไทย ฝึกอ่าน-ฝึกเขียน ระดับ 4
 • ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับ 5
 • ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับ6
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 • วันเปิด/ปิดภาคเรียน

ยังไม่มีกำหนด

 • ข้อมูลสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

เวลาเรียนและการพัก

                   ชั่วโมงที่หนึ่ง   10.30 – 11.30                     

พักกลางวัน 11.30 - 12.00 

                   ชั่วโมงที่สอง   12.00 - 12.45                     

พักย่อย     12.45 - 13.00 

                   ชั่วโมงที่สาม   13.00 - 14.00 

เมืองที่เปิดการเรียนการสอน :  Halden, Moss, Sarpsborg

สถานที่จัดสอนเมือง Moss : โรงเรียน Verket skole, ที่อยู่   Osloveien 25, 1534 Moss

ข้อปฏิบัติที่ทางศูนย์การเรียนฯ  ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง

1.ขอความกรุณาดูแลให้นักเรียนไปโรงเรียนทุกครั้งและตรงต่อเวลา

2.ดูแลและตรวจสอบ ให้นักเรียนทำการบ้านหรือรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน

3.โทรศัพท์แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ กับครูประจำกลุ่มการเรียน ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนในวันที่มีการจัดการเรียนการสอนได้

4.ดูแลจัดเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ควรจะมีเสื้อผ้ามาไว้ให้เปลี่ยนด้วย

5.จัดเตรียมอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ให้แก่นักเรียน

6.ทำการรับ-ส่ง นักเรียนให้ตรงเวลา (ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนตามลำพังได้ )

         

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนจะแจ้งให้ทราบในวันประชุมผู้ปกครอง

และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ก่อนเปิดเรียน


Print   Email