โครงการพลังเยาวชนไทยในประเทศนอร์เวย์ ปี 2559

      ขอกราบ ขอบพระคุณสมาคมฯ และชมรมต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯและศูนย์การเรียน กศน. มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนตลอดไป
               ขอแสดงความนับถือ
 
              ทัศนา  จันทรศร                   ชนกกมล โพธิศรี ยอร์ท              
               หัวหน้าศูนย์ฯ                            นายกสมาคม   

Print   Email