รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

ทั้ง ๓ ด้านนี้มีความสำคัญกับเด็ก ๆ ในภาวะปัจจุบันมาก

รอบคอบปัจจุบันมีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ

ต้องรู้รอบด้าน ไม่เป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนเกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคม

รู้คิด เรียนรู้รอบด้านแล้วต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท

ผมจึงอยากให้น้อง ๆ เด็ก ๆ รู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

จิตสาธาณะ สังคมต้องพึ่งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน

การปลูกฝังจิดสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมเริ่มที่น้อง ๆ เยาวชน

 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี