ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์‏

em1
ถึง สมาคม/ชมรมไทยในนอร์เวย์
 
ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 10-17 กรกฎาคม 2556
 
ในชั้นนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับทราบเป็นการภายในว่าศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงพระกรุณาพระราชทานพระวโรกาสให้ชาวไทยที่พำนักอยู่ในนอร์เวย์ เข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.30-19.30 น. จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการพิจารณาประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวดังกล่าวให้สมาชิกสมาคม/ชมรม และชุมชนไทยทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าเฝ้าฯ ขอให้แจ้งการเข้าร่วมในเวลาราชการ โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ที่ โทร. 2212 8660 หรือ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทั้งนี้ หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อย่างเป็นทางการแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้ออกประกาศเป็นทางการ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทราบต่อไป
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล
 

Print   Email