Contact us

FACEBOOK
เรียน ประธานสมาคม และชมรมต่าง ๆ ในประเทศนอร์เวย์
      สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทย-นอร์เวย์ ศูนย์การเรียน กศน.เขตเอิสท์โฟลด์ ประเทศนอร์เวย์ ขอส่งโครงการพลังเยาวชนไทยในประเทศนอร์เวย์ ปี 2559 มาให้ เพื่อพิจารณาและเข้าร่วมโครงการฯ ดังไฟล์ที่แนบมานี้
      ขอกราบ ขอบพระคุณสมาคมฯ และชมรมต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของสมาคมฯและศูนย์การเรียน กศน. มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนตลอดไป
               ขอแสดงความนับถือ
 
              ทัศนา  จันทรศร                   ชนกกมล โพธิศรี ยอร์ท              
               หัวหน้าศูนย์ฯ                            นายกสมาคม   
THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING / Thailand NIE Learning Centre, Østfold, Norway
Postadresse: Postboks 775, 1509 Krapfoss, Norway / Besøkadresse: Norsksenteret, Oscar Pedersens vei 16, 1721 Sarpsborg
Organisasjonsnr: 994 598 155 / Bankkonto: 6120 05 75171
Web-Site by: Nong Goi