หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคืออะไร

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต หรือ กพช. หมายถึง กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาเป็นผู้รู้จักคิด รู้จักทำ เป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น โดยนักศึกษาสามารถเลือกทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความสนใจ หรือความถนัด เน้นการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับวิถี ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในแต่ละระดับการศึกษาจะต้องปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมแล้วไม่น้อย กว่า 200 ชั่วโมง โดยมีขอบข่ายเนื้อหาทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

 

มีความจำเป็นอย่างไร

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเงื่อนไขในการจบหลักสูตร ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 200ชั่วโมงในแต่ละระดับ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีดังนี้

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้กระบวนการกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ โดยฝึกทักษะการคิด การแก้ปัญหา และความมีเหตุผล
  2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนา ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทำให้เกิดความรู้สึกผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม

องค์ประกอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   ประกอบด้วย

1. ความรู้พื้นฐาน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีขอบข่ายเนื้อหาเกี่ยวกับ

2. กิจกรรมโครงการ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

ลักษณะกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต   แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองและครอบครัว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน และต้องพิจารณาในประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และพิจารณาในประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต มีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้เรียนลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (แบบ กพช 1)

2. ผู้เรียนดำเนินการตามโครงการ พร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม หรือการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล

3. ผู้เรียนจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเมื่อสิ้นสุดโครงการ

เกณฑ์การผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและปฏิบัติโครงการไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง

2. โครงการต้องบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีชิ้นงาน ร่องรอย และหรือเอกสารรายงาน

3. เกณฑ์การพิจารณาตัดสินการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70 จึงจะถือว่า ผ่าน

ใบลงทะเบียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แบบฟอร์มต่างๆ

**ตัวอย่างการทำ กพช ดูได้ ที่นี่**