Contact us

FACEBOOK

ปรับเกฑ์การวัดและการประเมินผลและการกำหนดระยะเวลาในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

ขอให้นักศึกษาทุกท่านอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม

หากมีข้อสงสัย สอบถามมาได้ที่  (+47) 99 85 32 86 

หรือที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สืบ เนื่องจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 25551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 ประกอบกับประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ใช้ทั่วประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 มี.ค. 2553 ให้ใช้คู่มือดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดเกณฑ์แนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนเป็นรายวิชาของคะแนน ระหว่างภาค และปลายภาคให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน กศน. กำหนด ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดสัดส่วนคะแนนการวัดและการประเมินผลระหว่างภาค เรียนต่อปลายภาคเรียน 60 ต่อ 40 นั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 จึงประกาศดังนี้

 1. คะแนน ทดสอบปลายภาคเรียนในรายวิชาบังคับทุกระดับการศึกษาผู้เรียนต้องได้คะแนนสอบ ปลายภาคเรียนอย่างน้อยร้อยละ 30 ของคะแนนสอบปลายภาค (12 คะแนนจาก 40 คะแนน)
 2. กำหนด ระยะเวลาเรียนมาเป็นเกณฑ์ ในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียนโดยกำหนดให้ผู้เรียนที่เรียนโดยวิธีการ เรียนรู้แบบ กศน. ต้องมีเวลาในการพบกลุ่ม หรือ พบครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาตามแผนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ตกลงร่วมกับครู จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ ถ้าผู้เรียนมีระยะเวลาในการพบกลุ่มหรือพบครูไม่ถึงร้อยละ 75 แต่ถึงร้อยละ 50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบปลาย ภาคเรียน ถ้าไม่อนุญาตให้เข้าสอบปลายภาคเรียนให้ผู้เรียนผู้นั้นได้ระดับผลการเรียน เป็น 0 สำหรับศูนย์ กศน. กรุงโตเกียว เป็นการศึกษาแบบทางไกล ข้อกำหนดเกณฑ์ในการมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน ดังต่อไปนี้
  • การายงานความก้าวหน้าของการศึกษา ก่อนสอบปลายภาคให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าของการศึกษามาทางโทรศัพท์และ หรืออีเมล์ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 40
  • การ ส่งแบบฝึกหัดท้ายบท ให้นักศึกษาส่งแบบฝึกหัดท้ายบท เดือนละ 1 วิชา รวม 4 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 40 หากลงทะเบียนมากกว่า 1 วิชา แต่น้อยกว่า 4 รายวิชา ให้ส่งไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา (สำหรับรายวิชาที่เหลือให้จัดส่งตอนสอบปลายภาค)
  • ส่ง บันทึกการเรียนรู้ หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 2 รายวิชา ให้ส่งบันทึกการเรียนรู้ก่อนสอบ 2 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 20 (สำหรับรายวิชาที่เหลือให้จัดส่งตอนสอบปลายภาค)
  • นักศึกษาจะต้องดำเนินการตามข้อ 2.1-2.3 รวมแล้วได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
  • กรณีลงทะเบียนเรียนเพียง 1 รายวิชา ให้ใช้เกณฑ์ข้อ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 และต้องได้ร้อยละ 100 จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเรียน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 (ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556) เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและปฏิบัติ

THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING / Thailand NIE Learning Centre, Østfold, Norway
Postadresse: Postboks 775, 1509 Krapfoss, Norway / Besøkadresse: Norsksenteret, Oscar Pedersens vei 16, 1721 Sarpsborg
Organisasjonsnr: 994 598 155 / Bankkonto: 6120 05 75171
Web-Site by: Nong Goi