Contact us

FACEBOOK

การจัดการศึกษาแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน (2 ปีการศึกษา) ยกเว้นกรณีที่มีการเทียบโอนผลการเรียนทั้งนี้ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนอยู่ในสถานศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคเรียน

 

สาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้
1.
สาระทักษะการเรียนรู้เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย
2.
สาระความรู้พื้นฐาน เป็นสาระเกี่ยวกับการใช้ภาษาและการสื่อสาร (ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.
สาระการประกอบอาชีพเป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพการจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
4.
สาระทักษะการดำเนินชีวิตเป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษา พลศึกษา และศิลปศึกษา
5.
สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ประเพณี หน้าที่พลเมืองและการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
สำหรับคนไทยในต่างประเทศ

THAI/NORSK SPRÅK- OG KULTURFORENING / Thailand NIE Learning Centre, Østfold, Norway
Postadresse: Postboks 775, 1509 Krapfoss, Norway / Besøkadresse: Norsksenteret, Oscar Pedersens vei 16, 1721 Sarpsborg
Organisasjonsnr: 994 598 155 / Bankkonto: 6120 05 75171
Web-Site by: Nong Goi